Hopp til innhold

Saudiarabien

Konungariket Saudiarabien

Olja och gas har gjort Saudiarabien till ett av världens rikaste länder. Även om landet har anpassat sig till en modern, urban kultur, är saudierna mycket traditionsbundna. Invånarna lever enligt gamla normer och värderingar och är skyldiga att följa de islamiska buden.

Uppdaterat 27.08.2014

Geografi och miljö

Saudiarabien omfattar majoriteten av den arabiska halvön, och landskapet består huvudsakligen av torr stäpp och öken. Temperaturerna på sommaren är extrema och kan nå upp till 50 °C. Vintrarna är svalare med temperaturer runt 10-25 °C. Det är svårt att få något att växa och gro, endast 2 procent av marken kan användas för jordbruk.

Ingen av floderna är vattenförande året om. Saudiarabien får därför hela sin vattenförsörjning från grundvattnet och via avsaltning av havsvatten. Sandstormar förekommer och under år 2009 utsattes landet för en ovanligt kraftig sandstorm gjorde det omöjligt att vara utomhus. Saudiarabien står för en stor andel av världens totala koldioxidutsläpp på grund av växthusgaser förknippade med olje- och gasindustrin. Landet står inför en rad andra miljöutmaningar som ökenspridning, föroreningar längs kusten som härrör från oljespill och överkonsumtion av vattenkällor. 

Landet har en enorm utmaning med överanvändning av vatten som leder till att öknen sprider sig. Det finns för lite vatten för att tillgodose befolkningens behov, industri och jordbruk. Landet har också miljömässiga utmaningar  kopplade till oljeutsläpp.

1986
2004

Matproduktion i öknen i Saudiarabien har möjliggjorts med hjälp av ett mycket högteknologiskt bevattningssystem. Läs mer

Historia

Den arabiska halvön har i tusentals år varit bebodd av små, isolerade samhällen. Folk har livnärt sig genom handel längs kusten. I inlandet bodde nomadfolk som levde på kamelhållning. Kungahuset har sitt ursprung i Nedsjd där familjen Saud kom till makten på 1700-talet. Deras ättlingar har sedan styrt landet. Mellan år 1902 och 1927 genomförde Ibn Saud en rad erövringar och år 1932 bildades Konungariket Saudiarabien.

Saudiarabien är det enda arabland som inte har invaderats eller koloniserats. Däremot har landet varit politiskt kopplat till USA och Storbritannien. USA byggde upp sin militära närvaro i Saudiarabien under Gulfkriget år 1991. Kriget handlade om att befria Kuwait från Irak som hade ockuperat landet året innan. En koalition av 34 länder slutförde uppdraget. Det påstås att Saudiarabien deltog på de allierades sida av rädsla för att Irak skulle expandera ytterligare. Al-Qaida, ett islamiskt terroristnätverk, kritiserade Saudiarabien för att ha accepterat amerikanska militärbaser i landet efter Gulfkriget.

Man tror att al-Qaida har ett betydande stöd i Saudiarabien, och USA har kritiserat landet för att inte ha lyckats ingripa mot nätverket. 15 av de 19 kapare som deltog i terroristattacken mot USA 11 september 2001 var saudier. Många befarar att monarkin faller för de fundamentalistiska islamiska krafterna. 

USA har jobbat med landets säkerhet under många år. Detta har vissa motsättningar bland befolkningen, vilket innebar att landet inte stödde det USA-ledda kriget mot Irak 2003. Saudiarabien har försökt att hålla sig i bakgrunden i Mellanösternkonflikten, men har upprepade gånger dragits in som en viktig del. Landet har i allmänhet varit skeptisk till regimer och länder med en stark shiamuslimsk befolkning. Rädsla för terrorism och vapenöverföringar från Jemen, ledde 2004 till att Saudiarabien byggde upp en säkerhetsmur vid gränsen.

Samhälle och politik

Saudiarabien är en islamisk monarki utan rättsligt skydd för religionsfrihet, pressfrihet, yttrandefrihet eller demokrati.

Saudiarabien är starkt influerad av islam; Koranen utgör landets konstitution. Cirka 92 procent är sunnimuslimer och cirka 8 procent är shiamuslimer. Sunnimuslimer lever främst i den västra delen av landet medan shiamuslimer bor i ett bälte längs ostkusten med Iran på andra sidan av viken. Politiska partier och fackföreningar är inte tillåtna. Kungen har utsett en rådgivande församling. Sedan år 2005 har kung Abdullah Ibn Abdel Aziz ibn Saud varit statschef. Islam är den officiella religionen och sharia, islamisk lag, kräver att alla medborgare är muslimer. Shariadomstolar baserar sina domslut på riktlinjerna i Koranen och traditionen.

Demokratiska processer i västlig mening är okänt i Saudiarabien. Pressfriheten är begränsad och kränkningar av mänskliga rättigheter skapar ofta rubriker i världspressen. Saudiarabien har dödsstraff och praktiserar offentliga avrättningar. Kvinnor är systematiskt diskriminerade. I kraft av sin ekonomiska styrka – och som väktare av islams heligaste platser Mecka och Medina – har Saudiarabien ett betydande inflytande i Mellanöstern och den muslimska världen. Saudiarabien är den dominerande makten i Gulfregionen, såväl ekonomiskt, politiskt som militärt. 

Saudiarabien har en ung befolkning, nästan hälften är under 15 år. En fjärdedel av befolkningen av kommer från andra länder och kommer till Saudiarabien för att arbeta, så kallade migrantarbetare. Många kommer för att arbeta från Asien. Det är en balansgång för landet att skapa tillräckligt med jobb för den befolkningen, därför har det länge varit en diskussion om att ersätta utländska arbetstagare med arbetare med saudiskt ursprung.

Saudiarabien har en variation mellan en modern, västerländsk och materiellt levande och en traditionell och strikt islamisk kultur.

Ekonomi och handel

Tidigare var den huvudsakliga inkomstkällan för Saudiarabien den årliga pilgrimsfärden till Mecka och Medina. Idag kommer rikedomen från olja och gas. Med största påvisade oljereserverna och den största outnyttjade produktionskapaciteten är Saudiarabien världens största producent och exportör av olja och gas. Regeringen har för övrigt som mål att minska sitt beroende av oljeexport. Därför uppmuntrade den tillväxt i sektorer som kraftproduktion, telekommunikationer, naturgas och petrokemi.  Arbetslösheten är hög, och nödvändig kompetens saknas. Regeringen har investerat mycket i utbildning, utveckling av infrastruktur och höjda offentliga löner. Saudiarabien har inte tillåtit insyn i landets budget och ekonomi. Detta gör det ställs frågor om den ekonomiska situationen, inklusive storleken på olje- och gasreserverna.

Kort om

Saudiarabien

Huvudstad:

Riyadh

Etniska grupper:

Språk:

Arabiska (officiell)

Religion:

Islam är statsreligionen

Politisk ledare:

Kung Abdullah bin Abdul Aziz

Befolkningsmängd:

29 897 741

Areal:

2 149 690 kvadratkilometer

Valuta:

Riyal

BNI per citizen:

53 430 PPP$

Nationaldag:

23 september

Satellitbilder

Bevattningssystem: Al’Isawiyah

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017