Hopp til innhold

Tanzania

Förenade republiken Tanzania

Tanzania har i lång tid haft en stabil ekonomisk tillväxt. Detta har emellertid inte kommit den fattiga delen av befolkningen till godo.

Uppdaterat 17.10.2013

Geografi och miljö

Tanzanias landskap är väldigt varierad och har allt från bergsområden, savanner och insjöar till en kustlinje med både korallrev och mangroveskog. Afrikas högsta berg Kilimanjaro samt den största afrikanska insjön Victoriasjön ligger i Tanzania. Landet har ett subtropiskt klimat med två regnperioder. En regnperiod som pågår mellan mars till maj och en mellan november till januari. Landet har ett väldigt växt- och djurliv och är bland annat känt för det svarta näshornet. Cirka 39 procent av landområden i Tanzania är värnade i form av till exempel nationalparker eller vildreservat. Trots detta så mister Tanzania 3500 kvadratkilometer skogsområden per år, på grund av utvidgning av jordbruksproduktionen. Andra miljöproblem som finns i landet är bland annat utbredning av öken, jorderosion och ödeläggelse av korallrev längs kusten. Tanzaniska myndigheter sliter också med olovlig jakt i nationalparkerna och smuggling av elfenben.

1976
2006

Glaciären på Kilimanjaro håller på att försvinna Läs mer

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Tanzania, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

I flera århundraden blev Tanzania, och då speciellt kustområdena i landet, starkt påverkade av arabisk kultur genom handel och sjöfart. På Zanzibar blev bland annat an arabisk handelsstation upprättad, och från år 1698 var Zanzibar (som utgör de två öarna Unguja och Pemba) underlagt den arabiska sultanen av Oman. Tanzania har varit under både tyskt och brittiskt styre. År 1886 blev Tanzania, eller Tanganyika (Tanzanias fastland), ett tyskt protektorat. Zanzibar behöll sin självständighet tills det år 1890 hamnade under brittiskt styre. Tysklands nederlag efter första världskriget förde till att Tanganyika gavs till Storbritannien som mandatområde. År 1961 blev Tanzania självständigt och året efter upprättades en republik där Nyerere valdes som landets första president. Zanzibar blev först självständigt år 1963 och det följande året gick Tanganyika och Zanzibar samman och bildade en union med namnet United Republic of Tanzania. Presidenten Nyerere fattade beslut år 1967 om ett socialistiskt program för landets utveckling. Hans parti var länge det enda tillåtna partiet. Torka och nedgång i matproduktionen medförde emellertid till att landet införde flerpartisystem och marknadsekonomi på 1990-talet.

Samhälle och politik

Tanzania är en union mellan fastlandet Tanganyika och ön Zanzibar. Zanzibar har självstyre med egen grundlag, regering och parlament som tar beslut i saker som endast gäller Zanzibar. I huvudstaden Dodoma sitter unionsparlamentet som antar lagar som gäller hela Tanzania. På Zanzibar finns det flest muslimer medan fastlandsbefolkningen huvudsakligen består av kristna eller de som tillber traditionella religioner. I landets grundlag skiljs staten och religionen ifrån varandra. Chama Cha Mapinduzi (CCM) har haft regeringsmakten i Tanzania sedan landet blev självständigt år 1961. Även om en grundlagsändring år 1992 gjorde så att fler partier tilläts så är oppositionen splittrad och har lite makt. CCM har en auktoritär karaktär och fungerar mer som en maktapparat än en folkrörelse. Presidenten är landets högste ledare och har mycket makt då presidenten utnämner statsminister och regering samt kan lägga veto mot lagförslag i parlamentet. Förhållandet mellan Tanzania och Zanzibar har under lång tid varit präglat av missnöje. Befolkningen på Zanzibar vill ha med självständighet medan tanzanierna på fastlandet menar att de bör vara nöjda med unionsavtalet som finns.

Ekonomi och handel

Även om Tanzania har upplevt en förhållandevis stabil ekonomisk tillväxt under de senaste åren så är landet fortfarande ett av världens fattigaste. De flesta tanzanier arbetar i småskaligt jordbruk. Viktiga näringar är gruvdriften (särskilt utvinningen av guld), turism och andra servicenäringar. Efter en stor ekonomisk kris på 1980-talet lade Tanzanias regering om den ekonomiska politiken och införde marknadsekonomi. De senaste åren har särskilt gruvindustrin lett till tillväxt i ekonomin. Landets ekonomi it emellertid präglat av korruption och tung byråkrati som hämmar utvecklingen. Den ekonomiska tillväxten har inte kommit hela befolkningen till godo och det är stor skillnad mellan fattig och rik. Eftersom Tanzanias intäkter från import är mindre än exportintäkterna har landet tvingats ta stora utlandsskulder för att undvika handelsunderskott. Även om delar av lånen har blivit återbetalade utgjorde skulden runt en tredjedel an Tanzanias bruttonationalprodukt (BNP) år 2010. Dessutom är landet beroende av bistånd. Den globala finanskrisen år 2008 ledde till nya budgetproblem.

1995
2001

I Victoriasjön har man klarat att få bukt med de aggressiva vattenhyacinterna som ständigt lade under sig nya områden på 1990-talet. Läs mer

Kort om

Tanzania

Huvudstad:

Dodoma, men många institutioner är fortfarande i Dar es-Salaam

Etniska grupper:

Språk:

Swahili (officiell), kiunguja, engelska (officiell), arabiska, många mindre språk

Religion:

Fastlandet: kristna 30 %, muslimer 35 %, traditionell religion 35 %. Zanzibar: 99 % muslimer

Politisk ledare:

Jakaya Kikwete (president), Mizengo Pinda (premiärminister)

Befolkningsmängd:

52 290 796

Areal:

945 203 kvadratkilometer

Valuta:

Tanzaniansk shilling

BNI per citizen:

2 667 PPP$

Nationaldag:

26 april

Satellitbilder

Avskogning: Shume Magamba

Glaciär: Kilimanjaro

Naturförvaltning: Victoriasjön

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017