Hopp til innhold

Avskogning: Gishwatiskogen

Behovet av bränsle har lett till omfattande avskogning av Gishwatiskogen i Rwanda. Stora fynd av metangas samt upprepade planteringsprojekt har trots detta vänt på den negativa utvecklingen.

1978
2006

Bara en liten bråkdel av den ursprungliga skogen från år 1978 är bevarad och de små områdena med skog visas på bilden från år 2006 som mörkgröna fläckar.

Flera orsaker till avskogning

Gishwatiskogen är det mest avskogade området i hela Rwanda. Skogen ligger nordväst i landet och täckte år 1981 ett område på 210 kvadratkilometer. År 2002 var området reducerat till bara 6 kvadratkilometer.

Orsakerna till avskogningen är många. Bland annat har jakten på träkol, timmer, mediciner och matprodukter haft en stor påverkan. Uppröjning av stora fält till jordbruksproduktion har också kraftigt reducerat skogen.

År 1994 upprättades ett stort flyktingläger i området som också medförde nedhuggning av skog. Förlust av stora skogsområden påverkar miljön negativt och leder bland annat till jorderosion, jordras och förlust av biologisk mångfald.

Reservatet som försvann

På satellitbilden från 1978 kan man tydligt se var skogsreservatet Giswati låg. Den mörkgröna skogen bildade en naturlig gräns till de omkringliggande mera ljusgröna områden.

År 2006 var stora delar av skogen borta och på satellitbilden från samma år ser man hur de mörkgröna områdena har skiftat färg till ljusrosa och ljusgrönt. Den intensiva exploateringen av skogen har lett till att de avskogade områdena är i oerhört dåligt skick.

Jordskred och översvämningar

I många fall kan avskogning leda till olika former av naturkatastrofer. År 2001 och 2002 blev Kanamadistriktet i Rwanda utsatt för både jordbävning och översvämning. Tillsammans omkom 99 människor på landsbygden för att deras bostäder kollapsade.

Dessutom dog 30 000 människor av svält som en följd av ödelagda odlingar och jordbruksmark.

Behov av nya energikällor

Idag kommer 90 procent av Rwandas energiförbruk från bränsle. Det hänger nära samman med avskogningen. Nedhuggningen av skog i Rwanda har ökat från 4 procent år 2003 till 6,9 procent år 2006.

Metangasupptäckten på botten av Kivusjön kan möjligtvis vara lösningen på landets energikris. Förekomsterna är stora och kommer troligen kunna täcka landets strömförbruk 400 år fram i tid.

Kan man rädda skogen?

Miljöskyddsorganisationer planterar ny skog och använder speciella metoder för omplantering och bevarande av Gishwati skogen. På det sättet försöker man att återskapa det ursprungliga skogsreservatet.

Man använder ny teknik som byggning av jordbruksterasser på fjällsidorna och tillföring av extra organisk material till träden och växterna i området. I tillägg planterar man bestämda typer av buskar och träd för att stärka skogens ekosystem.

Planteringen görs huvudsakligen av lokalsamhället och av olika miljöorganisationer. Den stora satsningen gör att man förmodligen under de kommande 10-15 åren kommer att klara återskapa stora delar av Gishwatiskogen.

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017