Hopp til innhold

Avskogning: Shume Magamba

Nationalparken Shume Magamba ligger i västra Usambarabergen. Skogen i parken hotas av svedjebruk, gruvdrift och jordbruk.

1975
2005

Satellitbilden från år 1978 visar hur Shume Mahamba-parken var täckt av ett mörkkrönt täcke av tät, orörd skog. Bilden från år 2006 visar hur skogen nästan har försvunnit helt från området. Avskogningen i de värnade områdena visas här som stora rosa områden. De få och spridda mörkgröna områdena visar orörd skog. De några få ljusa områdena visar var nya träd är på väg att planteras.

Rik artmängd

Bergen ligger i en långsträckt bergkedja som sträcker sig längs Östafrikanska gravsänkesystemet genom Kenya och Tanzania. Shuma Magamba består av 12 000 hektar av högfjällsskog där 2500 hektar exotiska väster har blivit värnade.

Området har en av världens största artmängder och har en rad unika djur- och växtarter. Den enorma mångfalden har medfört att det är många som vill skydda området.

Skogen försvinner

Skogen i området hotas av skogsavverkning och jordbruk. Delar av Shume Magamba-bergen skildes från nationalparken efter att Tanzania blev självständigt år 1961 och mycket av skogen höggs ned för att används som jordbruksmark.

Skogen är också hotad av svedjebruk och gruvdrift i de omkringliggande områdena. Särskilt svedjebruket har varit katastrofalt för området. Bland annat har Afromontaneskogen ersatts med grässlätt.

Gränsöverskridande problem

Tanzania hade världens sjätte största förlust av skogsområden i perioden mellan 2000 och 2005. Under denna period fick mer än 412 000 hektar förlorat årligen, vilket var den näst högsta siffran i Afrika efter Zambia.

Mellan år 1990 och 2005 förlorade Tanzania mer än 14,9 procent av sina skogsområden. Idag är 39,9 procent av landet täckt av skog. Flera bergområden som Taity, Ukaguru, Mahenge och västra Usambara har förlorat mer än 80 procent av sin skog.

Huvudkällan till energi i Tanzania är ved och närmare 90 procent av all energi som förbrukas av den genomsnittlige invånaren är baserad på olika former av biomassa.

Usambaraområdet är en kvarleva av de enorma tropiska skogarna som täckte Afrika från Atlanten till den Indiska oceanen. Dessa skogsområden har mer gemensamt med skogarna i Västafrika än de andra skogarna på Afrikas östkust. Usambaraskogen är en skattkista full av botanisk och zoologisk variation med många olika unika trä- och växtarter. (Foto: UNEP/Flickr/Andreas Eguiguren)

Skogen har blivit röjd för jordbruk och flera nya träarter har införts i området. (Foto: DigitalGlobe 2006)

Usambarabergen, Tanzania. (Foto: UNEP/Flickr/Andres Eguiguren)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017