Hopp til innhold

Vattentillförsel: Träskmarken Sudd

Ett stort kanalprojekt som kommer att omdirigera stora mängder vatten från Nilen hotar träskomtådet området Sudd i Sydsudan.

Satelittbilde 1 Satelittbilde 2

Satellitbilderna visar Suddområdet under torkperioden (april) och regnperioden (oktober). De årliga översvämningarna är avgörande för livet i området.

Livsviktiga översvämningar

Sudd är ett träskområde i Sydsudan. Nilen rinner 644 kilometer genom området men förlorar sin kraft på grund av de många fördämningar.

Under torkperioden utgör området 8 300 kvadratkilometer. Under regnperioden mellan april och oktober översvämmar Suddområdet och täcker 80 000 kvadratkilometer. Denna årliga översvämning är en viktig del av ekosystemet i området för människor, djur och växter.

Kanalprojektet Jonglei

På 1950-talet påbörjades ett mångårigt projekt för att omdirigera vatten som rinner genom Sudd. Målet var att förbättra vattentillförseln längre ned i Nilen, främst i Sudan och Egypten.

Arbetet med Jongleikanalen påbörjades i slutet av 1970-talet, men projektet avstannade på grund av politisk stabilitet i Sudan. År 2008 återupptog Sudan och Egypten arbetet med projektet.

Stora konsekvenser för Sudd

Det blev tidigt tydligt att Jongleikanalen skulle skapa negativa konsekvenser för Sudd. En rapport från år 1954, "The Equatorial Nile Project and its Effects on the Anglo-Egyptian Sudan", fokuserade på många aspekter i samband med Jongleikanalen som fortfarande är omdebatterade.

Rapporten drog slutsatsen att omdirigeringen av 55 miljoner kubikmeter vatten från Nilen skulle leda till att man förlorar 36 procent av betesmarken man har idag samt 20 000 ton fisk.

Det skulle med andra ord betyda en betydande minskning av jordbruksproduktionen. Herdarna är beroende av att området med jämna mellanrum ska översvämmas och kanalens konsekvenser skulle innebära en förlorad tillgång av gräs och vatten för sina djur.

Dessutom blir lokalbefolkningens säsongsbetonade förflyttning hindrat av kanalen.

Miljökämpar har betonat att projektet kan få drastiska konsekvenser för ekosystemet, grundvattenreserverna och vattenkvaliteten. De tror också att utbyggningen kommer att få negativa konsekvenser fiskerierna och levnadsvillkoren försämrades för lokalbefolkningen och att det möjligen kan påverka klimatet i området.

Vissa hävdar att dräneringen av Sudd kan få konsekvenser som kan jämföras med uttorkningen av Tchadsjön och Aralsjön.

De positiva effekterna överväger de negativa?

Förkämpar för kanalen hävdar att fördelarna är större än nackdelarna och argumenterade att man kommer få ett irrigationssystem samt kortar ned resan från Khartoum till Juba, som är den största staden i södra Sudan, med 300 kilometer.

Det är svårt att förutsäga konsekvenserna av projektet och man är tvungen att göra grundliga undersökningar för att vara säker på att man tar ett beslut baserade på den senaste kunskapen.

Säsongstypiskt regn och översvämning är en del av en naturllig livsrytm för våtmarksområden i södra Sudan. Foto: Vit Hassan, UNEP/Flikr

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017